Protocol schoolverlenging

Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een volgende groep. In onderstaand ‘protocol schoolverlenging’ kunt u lezen hoe wij op De Zoeker omgaan met doorstromen, verlengen of versnellen. Er wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd of een kind gebaat is bij een verlengde schoolloopbaan of kleuterbouwverlenging. Met het oog op de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters zijn er andere uitgangspunten geformuleerd voor de overgang van groep 2 naar 3. Deze zijn opgenomen in het tweede onderdeel van het stuk ‘kleuterbouwverlenging’.

Protocol schoolverlenging