Verlof aanvragen

 

 

 

Verlof aanvragen

Verlof
Uw kind heeft een leerplicht. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland verplicht naar school moeten. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind 5 jaar wordt.

Het aanvragen van verlof voor uw kind is daarom aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent binnen de regelgeving van de leerplicht. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad. Een verlofformulier kunt u opvragen bij de administratie of de directeur van de school.

Verzuim
Wanneer uw kind zonder reden afwezig is, ongeoorloofd schoolverzuim, moet de school dit melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad. Dit kan leiden tot boetes voor u als ouder.

Wanneer uw kind in geval van ziekte, een bezoek aan de dokter, of tandarts, niet op school komt, wilt u dit dan vóór 8:30 uur telefonisch bij de school melden. Wanneer uw kind zonder afmelding wegblijft, maken wij ons zorgen!

Verzuim rond de vakantie/Luxe verzuim
De leerplichtambtenaar heeft er ons op gewezen dat er extra controles volgen ten aanzien van het “luxe verzuim”. Zo wordt het verzuim genoemd waarbij gezinnen eerder of langer vakantie houden dan wettelijk is toegestaan.

Als school worden wij gevraagd de onderstaande stappen te doorlopen ten aanzien van ziekmeldingen rond de vakantie:

  1. Wanneer een leerling ziek wordt gemeld, moeten wij vragen of het kind thuis verblijft;
  2. Wij moeten vragen op welke telefoonnummers de oppassende ouder(s) bereikbaar is/zijn;
  3. Indien ouders aangeven dat het kind bij iemand anders verblijft, moeten wij de naam, het telefoonnummer en het adres van deze persoon vragen;
  4. Indien er sprake is van een vermoeden van luxeverzuim (ziekmeldingen in de laatste week voor of na de vakantie), zijn wij verplicht om dit door te geven aan leerplicht. Hierbij moet ook de verzuimstaat van de leerling worden meegestuurd;
  5. De leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek om te controleren of de leerling thuis is;
  6. Indien de leerling niet thuis is, worden ouders opgeroepen om een verklaring af te geven voor het verzuim;
  7. De leerplichtambtenaar maakt proces-verbaal op en stuurt dit ter beoordeling op aan het Openbaar Ministerie.

Wij vermelden dit in de nieuwsbrief, zodat u weet dat wij u wellicht een aantal ongemakkelijke vragen moeten stellen. Ook vinden wij het belangrijk dat u weet dat wij verplicht zijn tot de bovenstaande werkwijze en dat u ervan op de hoogte bent dat een mogelijke controle volgt.

Nota bene
Men gaat er soms ten onrechte van uit dat de directeur 10 dagen naar eigen inzicht te vergeven heeft per jaar per gezin. Dit is niet het geval. Bij een verlof van minder dan 10 dagen hoeft dit niet door de directeur met de leerplichtambtenaar besproken te worden, maar de wet en regelgeving is echter precies gelijk aan de wet en regelgeving die de leerplichtambtenaar hanteert. In principe zijn de uitkomsten van deze besluiten dus altijd dezelfde.

Ik vind het belangrijk dat er eenduidig beleid is binnen de school; de regels zijn voor alle gezinnen dus gelijk. Het allerbelangrijkst vind ik uiteraard dat de leerlingen allemaal voldoende onderwijstijd krijgen.

Een schooldirecteur hoofdelijk aansprakelijk bij het niet juist toepassen van de wet op de leerplicht. Dit betekent dat een schooldirecteur beboet kan worden wanneer hij de wet niet juist uitvoert.

Ik verzoek u om de directie niet te vragen de wet- en regelgeving te overtreden. Daarnaast verzoek ik u om de directie niet in verlegenheid te brengen door ziekmeldingen te doen, terwijl er eigenlijk sprake is van extra vakantie. Ik ben dan genoodzaakt alsnog melding te maken bij de leerplicht. Zo’n situatie zet de relatie onder druk en dat zou jammer zijn…