Methodes voor het onderwijs in Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie

 

GROEP 1/2

Taal/Rekenen – Kleuterplein en Logo3000 Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Met Logo3000 wordt de doorgaande lijn voortgezet vanaf de peuters die bij Babino zitten. Logo3000 is een methode die zich vooral richt op de woordenschatontwikkeling.

Logo3000

In Logo3000 zijn alle 3000 bakwoorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters uitgewerkt. Dit zijn meteen alle woorden die kinderen moeten kennen wanneer ze de overstap naar groep 3 maken. Onderzoek laat zien dat de kennis van deze woordenlijst in de kleuterleeftijd, een voorspeller is voor het begrijpend lezen in groep 3.

Volgens de makers van Logo3000 kan ieder kind een goede woordenschat opbouwen, mits het aanbod rijk en gevarieerd is, zowel op  school als thuis.

Het is belangrijk om te weten dat Logo3000 werkt op de computer en via de app op de iPad en niet geschikt is voor een android-based tablet of voor een mobiele telefoon.

Download handleiding Logo3000 thuis Link naar Logo3000 Link naar Kleuterplein

GROEP 3

Technisch Lezen – Veilig leren lezen

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van Veilig Leren Lezen. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd.

Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op dan het andere. De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Link naar Veilig Leren Lezen

Rekenen – Wereld in Getallen

Wereld in Getallen leert kinderen stap voor stap rekenen. Iedere les begint met automatiseringsoefeningen. De opbouw verloopt volgens een zgn. dakpanconstructie; oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau.

Cijferen krijgt veel aandacht en bij contexten is het taalgebruik eenduidig, zodat de taal zo min mogelijk een obstakel is voor taalzwakke kinderen.

Link naar Wereld in Getallen

Wereldoriëntatie 

GROEP 4 T/M 8

 

 

 

 

Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door ‘hardop-denkend’ voor te doen hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt, laat hij zien hoe hij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we ‘modelen’. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie ‘digibordtools’ om leraren hierbij te helpen.

Link naar NieuwsbegripVoortgezet Technisch Lezen Station Zuid

Station Zuid is de nieuwste methode voor voortgezet technisch lezen, waarmee kinderen op een effectieve én stimulerende manier (verder) leren lezen. Station Zuid staat voor effectief leesonderwijs met hoge leesresultaten en is uitdagend voor alle lezers. Naast een complete leerlijn technisch en vloeiend lezen bevat de methode een unieke leerlijn leesbevordering en literatuureducatie die toewerkt naar referentieniveau 1S.

Link naar Station ZuidTaal & Spelling – Taal Actief

Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel. De methode bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende 4 domeinen in aparte lessen behandeld: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren, schrijven. De leerlijnen taal en spelling zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. De verhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs.

Link naar Taal ActiefRekenen – Wereld in Getallen

Wereld in Getallen leert kinderen stap voor stap rekenen. Iedere les begint met automatiseringsoefeningen. De opbouw verloopt volgens een zgn. dakpanconstructie; oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau.

Cijferen krijgt veel aandacht en bij contexten is het taalgebruik eenduidig, zodat de taal zo min mogelijk een obstakel is voor taalzwakke kinderen.

Wereldoriëntatie 

Engels

Link naar Wijzer door het verkeerEngels groep 7-8 – Groove me