Ouderbijdrage en schoolreisgeld

 

 

 

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
De kosten van feesten en activiteiten als excursies en projecten kunnen niet altijd vanuit het gewone schoolbudget worden betaald. Daarom wordt er van de ouders een (vrijwillige) bijdrage gevraagd t.b.v. het ouderfonds. Uit deze bijdrage worden diverse activiteiten voor kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, diverse sportactiviteiten, kosten voor projecten, enzovoorts. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage € 28,- per kind.

Eén van de hoogtepunten in het schooljaar vormt de schoolreis. De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis en de groepen 8 gaan vijf dagen op kamp. De kosten voor het schoolreisje bedragen €27,50 per kind. De kosten voor het kamp bedragen €100.

Na de kerstvakantie vindt er geen algemene oproep meer plaats via De Wiekslag over de betalingen, maar wordt er een herinneringsbrief verstuurd aan degene die nog niet betaald hebben. Kort voordat het schoolreisje plaatsvindt, belt de directeur de ouders op die nog niet betaald hebben om te vragen of de ouders hun kind mee willen laten gaan op schoolreis. Wanneer het schoolreisgeld niet betaald wordt, kan uw kind ook niet mee op schoolreis. Het is wel leerplichtig en zal daarom in een andere klas werken.

Overzicht Ouderbijdrage & schoolreisgeld

Groep 1 t/m 7   Ouderbijdrage € 28,-   Schoolreis/schoolkamp €27,50   Totaal  €55,50

Groep 8   Ouderbijdrage € 28,-   Schoolreis/schoolkamp €100,-   Totaal  €128,-

* Heeft u 3 of meer kinderen bij ons op school, dan bedraagt de ouderbijdrage vanaf het derde kind €14 euro.

Wanneer een betaling in termijnen noodzakelijk is, wordt hier rekening mee gehouden. U kunt dit
aangeven bij de directeur van de school. Het bedrag kan worden overgemaakt naar:

NL92RABO0126258643
Ten name van OBS De Zoeker in Zaandijk
onder vermelding van de groep en de naam van uw kind(eren)