Medezeggenschapsraad (MR)

De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Een medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. Deze en andere wettelijke uitgangspunten staan in het medezeggenschapsreglement. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR. De MR heeft in deze een advies- of instemmingsrecht. In de MR-vergaderingen komen onder andere aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen. Men houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin.

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft de MR een jaarplan opgesteld. Het doel van het plan is het inzichtelijk maken welke onderwerpen aandacht van de MR vragen en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de MR daarbij heeft. Het vormt een leidraad voor het vaststellen van de agenda van de MR-vergadering en het is een transparante manier om de achterban te infomeren over de werkzaamheden van de MR.

Personeels- en oudergeleding
De MR van de Zoeker bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit drie teamleden en drie ouders. Vacatures in de oudergeleding van de MR worden bekend gemaakt in de Zoeker-app en de website, waarna afhankelijk van het aantal kandidaten verkiezingen plaatsvinden. De teamgeleding wordt gekozen door het team zelf.

Vergaderfrequentie
De MR vergadert 6 maal per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar. Echter er kunnen onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden, deze onderwerpen worden dan ook niet openbaar dus met publiek besproken. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. De data van de MR-vergaderingen treft u aan op de jaarkalender en op de website.

In de MR-vergaderingen komen onder andere aan de orde
De MR heeft een verslag gemaakt van de onderwerpen waar zij zich in het schooljaar 2018/2019 mee bezig heeft gehouden. Het jaarverslag vindt u hieronder.

In onderstaand overzicht vindt u de data van de MR-vergaderingen voor schooljaar 2017-2018. Toehoorders zijn van harte welkom op de vergadering. Elke vergadering kent een open gedeelte en besloten gedeelte. In het besloten deel worden onderwerpen besproken die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. Bij dit onderdeel zijn geen toehoorders toegestaan. De vergadering begint met het open deel.

De vergaderingen starten om 19.30 uur.

  • Maandag 16 september 2019
  • Dinsdag 11 november 2019
  • Woensdag 8 januari 2020
  • Donderdag 27 februari 2020
  • Maandag 6 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020

Op deze pagina vindt u de notulen van de MR vergaderingen. Zodra de notulen van een vergadering zijn goedgekeurd worden deze op de site geplaatst.

Notulen 24 juni 2019 Notulen 16 september 2019

MR-leden oudergeleding:

Miriam Rijbroek-Belier

Miriam Rijbroek-Belier

MR-lid oudergeleding

 

Mieneke Stadt

Mieneke Stadt

MR-lid oudergeleding

 

Fatima Oussouma Ait Moha

Fatima Oussouma Ait Moha

MR-lid oudergeleding

MR-leden personeelsgeleding:

Helen Clerc

Helen Clerc

Leerkracht – secretaris

Michael Bos

Michael Bos

Leerkracht

Titia de Bruijne

Titia de Bruijne

Leerkracht