Medezeggenschapsraad (MR)

De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Een medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. Deze en andere wettelijke uitgangspunten staan in het medezeggenschapsreglement. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR. De MR heeft in deze een advies- of instemmingsrecht. In de MR-vergaderingen komen onder andere aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen. Men houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin.

Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de MR een jaarplan opgesteld. Het doel van het plan is het inzichtelijk maken welke onderwerpen aandacht van de MR vragen en welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de MR daarbij heeft. Het vormt een leidraad voor het vaststellen van de agenda van de MR-vergadering en het is een transparante manier om de achterban te infomeren over de werkzaamheden van de MR.

Personeels- en oudergeleding
De MR van de Zoeker bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit drie teamleden en drie ouders. Vacatures in de oudergeleding van de MR worden bekend gemaakt in de Zoeker-app en de website, waarna afhankelijk van het aantal kandidaten verkiezingen plaatsvinden. De teamgeleding wordt gekozen door het team zelf.

Vergaderfrequentie
De MR vergadert 6 maal per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar. Echter er kunnen onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden, deze onderwerpen worden dan ook niet openbaar dus met publiek besproken. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. De data van de MR-vergaderingen treft u aan op de jaarkalender en op de website.

In de MR-vergaderingen komen onder andere aan de orde
De MR heeft een verslag gemaakt van de onderwerpen waar zij zich in het schooljaar 2020/2021 mee bezig heeft gehouden. Het jaarverslag vindt u hieronder.

Alle leden van de MR zijn aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen van De Zoeker. U kunt de MR altijd mailen op het e-mailadres: [email protected]
Ook kunt u de leden van de oudergeleding altijd aanspreken op het schoolplein.

Hier vindt u de data van de MR-vergaderingen voor schooljaar 2021-2022. Toehoorders zijn van harte welkom op de vergadering. Elke vergadering kent een open gedeelte en besloten gedeelte. In het besloten deel worden onderwerpen besproken die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. Bij dit onderdeel zijn geen toehoorders toegestaan. De vergadering begint met het open deel.

De vergaderingen starten om 19.00 uur.

  • Donderdag 16 november 2023
  • Woensdag 24 januari 2024
  • Dinsdag 19 maart 2024
  • Woensdag 22 mei 2024
  • Maandag 24 juni 2024

MR-leden oudergeleding:

Robin Witbaard

Robin Witbaard

MR-lid oudergeleding: voorzitter

Pieter Vlam

Pieter Vlam

MR-lid oudergeleding

Yorick Kuijper

Yorick Kuijper

MR-lid oudergeleding

MR-leden personeelsgeleding:

Karin van Gelderen

Karin van Gelderen

(secretaris en leerkracht groep 3)

Marjolijn Visser

Marjolijn Visser

(leerkracht groep 4)

Josia Kwantes

Josia Kwantes

(leerkracht groep 7)