Schoolondersteuningsplan

Goed en gedegen onderwijs voor uw kind. Dit is wat u vindt bij De Zoeker, het integraal kindcentrum middenin de wijk Rooswijk.

Op schoolniveau hebben we een ondersteuningsbeleid opgezet, waarbij we volgens vaste procedures de ontwikkeling van leerlingen volgen en ons handelen planmatig laten verlopen. Planmatig handelen veronderstelt dat leraren en zorgcoördinator een goed inzicht hebben in de aard van de problemen en mogelijke werkwijzen, hun kennis delen en goed samenwerken, steeds met het doel de zorg voor de leerlingen zo groot mogelijk te laten zijn, zodat zij de beste kansen op verder schoolsucces hebben.

Enkele kernpunten:

De 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (Pameijer e.a.)

De Zoeker staat voor onderwijs op maat. Onze school gaat daarbij uit van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken, waarbij de uitgangspunten van de lerende school gelden. De 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken (Pameijer e.a.) zijn:
1. Uitgaan van onderwijsbehoeften
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking (deze leerling in deze klas, bij deze leerkracht, in dit lokaal, met deze ouders)
3. De leerkracht doet er toe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
5. We werken constructief samen
6. Ons handelen is doelgericht
7. De werkwijze is systematisch en transparant
Wanneer de leerkracht aan de hand van de methodegebonden toetsen signaleert dat er sprake is van stagnatie of terugval, dan bestaat de mogelijkheid om de expertise van een van de specialisten in te zetten. Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren, dan bespreekt de leerkracht met de zorgcoördinator de leerling in de leerlingbespreking.

Leerlingvolgsysteem

Vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt tot het ogenblik dat hij of zij de school verlaat proberen wij het kind op alle gebieden zo goed mogelijk te begeleiden. Niet alleen op het gebied van de verwerving van kennis, maar ook de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied willen wij nauwkeurig in kaart brengen. Dit alles doen wij met behulp van ons leerlingvolgsysteem.

In de kleuterbouw maken wij gebruik van de methode Kleuterplein, LOGO3000 en toetsen van CITO. Met behulp van de registratie en observatielijsten kunnen wij elk kind in kaart brengen of hij/zij zich ontwikkelt. Logo3000 is de methode die wij hanteren ter verbreding en verbetering van de woordenschat van onze leerlingen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de methode LOOQIN, waarmee het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen in kaart brengen. 

Indien een kind zich niet voldoende ontwikkelt, dan wordt er gekeken naar de oorzaak van stagnatie in de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de oorzaak wordt er gekeken of er interventies ingezet moeten gaan worden. Indien er interventies nodig zijn worden deze verwerkt in een individueel handelingsplan (IHP). De doelen uit het individueel handelingsplan worden meegenomen in het groepsplan en in de dagplanning.

Naast de observatie en registratiebladen van Kleuterplein, LOGO 3000 en LOOQIN telt ook de CITO uitslag mee om het onderwijsaanbod per leerling op maat af te stemmen.

Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling van de kinderen bijgehouden aan de hand van de methode gebonden toetsen en met behulp van landelijk gestandaardiseerde toetsen van het CITO. Hiermee kunnen wij de vorderingen van uw kind voor wat betreft de kennisgebieden nauwkeurig in kaart brengen. De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen worden omgezet in vaardigheidsscores en in DLE’s (didactisch leeftijd equivalent). Dit betekent dat we uw kind kunnen beoordelen ten aanzien van het niveau dat hij/zij zou moeten beheersen op basis van het aantal maanden genoten onderwijs vanaf groep 3. De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind volgen wij met behulp van LOOQIN en de lessen van de Kanjertraining. Vanaf groep 5 wordt er voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruik gemaakt van SCOL. Tevens vullen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ook een eigen vragenlijst in.

Van elk kind houden wij in ons archief een leerlingendossier bij met de resultaten van de diverse toetsen binnen ons leerlingvolgsysteem en de diverse rapportages.

Vier aspecten van ondersteuning

Vier aspecten van ondersteuning
In de ondersteuningsstructuur van De Zoeker zijn vier aspecten van ondersteuning te onderscheiden. Er is een duidelijke samenhang tussen de verschillende aspecten.

Aspect 1 basiskwaliteit
Aspect 2 preventieve en licht curatieve interventies
Aspect 3 ondersteuningsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Aspect 4 ander passend onderwijs