Visie op IKC beleid

Babino staat voor het realiseren van kwalitatief goede en breed toegankelijke opvang. Hierin wordt het welzijn van het kind bewaakt en kan ieder kind tot zijn recht komen. Samenwerking met scholen, ouders en andere kindgerichte voorzieningen zien wij als een voorwaarde om het welzijn van het kind te bevorderen. OBS De Zoeker vindt het van het grootste belang dat kinderen op De Zoeker volledig tot ontplooiing kunnen komen op het gebied van:

-Cognitieve Ontwikkeling
-Sociaal Emotionele Ontwikkeling
-Culturele Ontwikkeling
-Motorische ontwikkeling

De school stimuleert de leerlingen het oplossingsvermogen te vergroten en dat “leren leuk is”! Daarnaast voelen leerlingen zich vertrouwd en veilig waardoor het leerrendement groot is en kinderen met veel plezier aan de basisschool terug denken.

De Zoeker zorgt ervoor dat kinderen respect krijgen en houden, voor zichzelf en anderen.

Een kindcentrum lijkt ons daarom een ideaal uitgangspunt. In een kindcentrum staat samenwerken namelijk centraal. Door verschillende personen en organisaties bij elkaar te brengen, kun je één gezamenlijk team vormen. Door samen één team te vormen, kun je ook samen het kind optimaal begeleiden in haar of zijn ontwikkeling. Waarbij het uitgangspunt gehanteerd wordt: een kind, een plan.

Samenwerkingsteams

Wij vinden het belangrijk dat er één inhoudelijk samenwerkingsteam is met daarin deelnemers van alle samenwerkende organisaties. Er is nauw overleg met betrekking tot vieringen, thema’s en brede schoolactiviteiten.

Zorg voor de kinderen

Wij vinden het belangrijk dat je er als breed kindcentrum samen op gericht bent het kind te ondersteunen en mogelijkheden te bieden, zodat het zich goed kan ontwikkelen. Mocht dit niet vanzelf gaan of zijn er hiaten in de ontwikkeling, dan zal er overleg tussen alle betrokken opvoeders plaatsvinden.

Talentontwikkeling

Gezamenlijk zorg dragen voor talentontwikkeling door middel van het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten staan in verbinding met het onderwijs.

Organisatorisch kader

Binnen het integraal kindcentrum hebben we als toekomstperspectief om gecombineerde functies te creëren. Personeel dat voor de school ingezet wordt als klassen-assistent of gymleerkracht, kan tevens worden ingezet als pedagogisch medewerker voor de Buitenschoolse Opvang. Hierdoor worden functies binnen het onderwijs en de opvang mogelijk aantrekkelijker en de organisatie in zijn geheel flexibel en professioneel. De expertise wordt onderling uitgewisseld en gedeeld.

Aansluiting bij de wijk

Integraal kindcentrum de Zoeker heeft naast een opvangfunctie ook een wijkfunctie, zodat het voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld voor kinderen naschoolse activiteiten georganiseerd worden en kan er in samenwerking met Centrum Jong spreekuur en/of consulten worden aangeboden voor gezinnen in de wijk. Wij willen ook het gebouw in de avonduren aanbieden voor andere doeleinden zoals Yoga, zwangerschapsgym of informatieve bijeenkomsten voor (jonge) ouders die in samenwerking met Centrum Jong worden georganiseerd. Het integraal kindcentrum zal hierdoor meer aanloop en naamsbekendheid krijgen. Ouders die al bekend zijn met het integraal kindcentrum, zullen hun kind hier eerder inschrijven. Daarnaast zal het kindcentrum hier inkomsten uit kunnen halen (huur, onkosten e.d.).

Samenwerkingsstructuur

De schooldirecteur werkt samen met de directeur van Babino.
De directeur en adjunct directeur werken nauw samen met de clustermanager en locatiemanager van Babino.
Samen dragen zij er zorg voor dat de medewerkers van het kindcentrum van ’s morgens 07.00 uur tot ‘s avonds 18.30 uur worden aangestuurd.
De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers werken nauw samen met elkaar.
Er is een exclusieve samenwerking tussen OBS de Zoeker en Babino. Deze samenwerking zorgt voor een doorgaande lijn en zorgt dat Babino volledig aansluit bij wat een kind leert op de basisschool. Door intensief samen te werken creëren we de optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind. Dit noemen we een breed kindcentrum: onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten onder één dak.