Medezeggenschapsraad (MR)

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Een medezeggenschapsraad heeft formele bevoegdheden. Deze en andere wettelijke uitgangspunten staan in het medezeggenschapsreglement. De directeur zal zich als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag bij besluitvormende processen wenden tot de MR. De MR heeft in deze een advies- of instemmingsrecht.

In de MR-vergaderingen komen onder andere aan de orde: de personele formatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen. Men houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin.

Personeels- en oudergeleding

De MR van de Zoeker bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont alle vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit vier teamleden en vijf ouders.

Vacatures in de oudergeleding van de MR worden bekend gemaakt in de Wiekslag, waarna afhankelijk van het aantal kandidaten verkiezingen plaatsvinden. De teamgeleding wordt gekozen door het team zelf.

Vergaderfrequentie

De MR vergadert 6 maal per jaar en de vergaderingen zijn in principe openbaar. Echter er kunnen onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden, deze onderwerpen worden dan ook niet openbaar dus met publiek besproken. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. De data van de MR-vergaderingen treft u aan op de jaarkalender en op de website.

MR-leden

Oudergeleding:

  • Jur Geelen (voorzitter)
  • Mieneke Stadt
  • Mirjam Belier

Personeelsgeleding:

  • Helen Clerc (leerkracht groep 5 – secretaris)
  • Marjolijn Visser (leerkracht groep 3),
  • Titia de Bruijne (leerkracht groep 5)